REGULAMIN

 Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną FASTPROFIT

§ 1 Definicje

 

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin.
  2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.fastprofit.pl 
  3.Konto - zapis informatyczny umieszczony i utworzony w Serwisie przez Użytkownika, po dokonaniu przez Użytkownika skutecznego zarejestrowania się w Serwisie (tj. po podaniu i potwierdzeniu danych, dokonaniu przez Użytkownika zakupu przedmiotu oferty podanej w Serwisie do sprzedaży przez Usługodawcę i akceptacji postanowień wymaganych Regulaminów). Konto prowadzone jest pod unikalną nazwą (loginem, będącym adresem email użytkownika) i dostęp do niego jest zabezpieczony hasłem wysłanym na adres email podanym przy rejestracji. Konto – w zależności od typu Konta i związanych z nim uprawnień – stanowi indywidualny panel Użytkownika uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, który umożliwia Użytkownikowi, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, jak i innych regulaminach obowiązujących u Usługodawcy, a zaakceptowanych przez Użytkownika oraz określonych w odrębnie zawartych przez Użytkownika z Usługodawcą umowach, korzystanie z Serwisu, a także zawiera dane Użytkownika, dostęp do dokumentów elektronicznych (regulaminy, umowy, faktury itp.), informacje o jego aktywności i działaniach podejmowanych w ramach Serwisu oraz o dokonanych zakupach, zawieranych umowach i rozliczeniach.                                                                                                                                                                                                                                        
  4. Rejestracja – rejestracja (założenie Konta) w Serwisie. Minimalnymi warunkami rejestracji Konta w Serwisie są: podanie i potwierdzenie danych Użytkownika, dokonanie zakupu przez Użytkownika usługi oferowanej do sprzedaży w Serwisie i akceptacja postanowień wymaganych Regulaminów.
  5. Osoba korzystająca z Serwisu – każdy Użytkownik lub inna osoba (niebędąca Użytkownikiem), która korzysta z Serwisu.
  6. Użytkownik – każda pełnoletnia osoba fizyczna (konsument); osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą; inna osoba fizyczna działająca w imieniu osoby prawnej, która zakłada w Serwisie Konto; osoba prawna; jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową – która zakłada Konto w Serwisie, celem korzystania z Usług i Towarów oferowanych przez Usługodawcę.
  7. Usługodawca – Multi Payments System LTD Company z siedzibą w Londynie Wpisaną do rejestru Przedsiębiorców Anglii i Walii pod numerem 10434460 adres 68 High Street, W3 6LE London.
  8. System teleinformatyczny – zgodnie z rozumieniem zawartym w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  9. Świadczenie usług drogą elektroniczną - zgodnie z rozumieniem zawartym w ustawie z dnia 1 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu oraz określa zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników, a także ma na celu uregulowanie kwestii istotnych związanych z zapewnieniem prawidłowego, niezakłóconego i zgodnego z prawem korzystania z Serwisu.
  2. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegana postanowień Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów. Użytkownicy posiadają prawo do korzystania z Serwisu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i ewentualnie określonych w dalszych zaakceptowanych przez Użytkownika regulaminach lub w zawartych przez Użytkownika umowach dotyczących korzystania z Serwisu.
  3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu, Strony Serwisu Internetowego lub oferowanych przez Usługodawcę lub inne uprawnione podmioty Towarów i Usług, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, a także w sposób naruszający dobra osobiste Usługodawcy i osób trzecich lub interesy Usługodawcy.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, w tym także do dokonywania zmian i modyfikacji Serwisu, w tym w szczególności jego funkcjonalności, rozwiązań technicznych i graficznych.
  5. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów itd. są własnością Usługodawcy lub Usługodawca ma prawo do dysponowania nimi na podstawie odrębnych umów, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz dalszymi zaakceptowanymi przez Użytkownika regulaminami lub zawartymi przez Użytkownika umowami dotyczącymi korzystania z Serwisu. Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że posiada lub jest dysponentem autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w § 5 ust.1.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych Towarów i Usług, jak i innych Towarów i Usług oraz towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
  7. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania w ramach Serwisu treści zabronionych przez przepisy prawa (w tym np. treści propagujących przemoc, rasizm, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich).
  8. Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet (np. dotyczące możliwości pozyskania danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione), w szczególności poprzez stosowanie aktualizowanego oprogramowania antywirusowego i chroniącego tożsamość osób korzystających z sieci Internet.
  9. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika posiadającego Konto z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła do jego Konta.
  10. Korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko i koszt Użytkownika.
  11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób korzystających z Serwisu:
  a. publikowane przez Użytkowników treści, w szczególności treści nieprawdziwe, niepełne, obraźliwe bądź w inny sposób niedozwolone;
  b. działania i ich następstwa związane z nieprzestrzeganiem przez Użytkowników postanowień w szczególności Regulaminu;
  c. działania i następstwa działań Użytkowników lub Osób korzystających z Serwisu sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa;
  d. zdolność Użytkowników do zawierania Umów drogą elektroniczną;
  e. działania lub zaniechania spowodowane działaniem siły wyższej;
  f. wszelkie działania lub zaniechania związane z systemami teleinformatycznymi oraz urządzeniami niezależnymi od Usługodawcy bądź dostarczanymi przez kontrahentów Usługodawcy;
  g. utracone przez Użytkowników lub osoby korzystające z Serwisu korzyści, w każdym przypadku.
  12. Usługodawca wyłącza w możliwie najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe, swoją odpowiedzialność za szkody poniesione przez osoby korzystające z Serwisu lub Użytkowników oraz utracone przez nich korzyści, zgodnie z art. 12 – 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§3 WARUNKI TECHNICZNE

 

1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu Użytkownik powinien korzystać z:
a. jednej z dostępnych przeglądarek internetowych: Chrome, w wersji 54.0.2840.99 m lub nowszej, z włączoną obsługą Java Script oraz Cookies (ciasteczek); lub Firefox w wersji 49.01 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script oraz Cookies,
b. programu pocztowego zgodnego z protokołem POP3, IMAP;
c. połączenia internetowego o prędkości przesyłania danych powyżej 2 Mbps.
2. Usługodawca, pomimo dołożenia należytej staranności, nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Serwisu.
3. Korzystanie z usług za pomocą urządzeń lub programów o innych parametrach technicznych odbywa się na wyłączną odpowiedzialności użytkownika.

 

 

 § 4 REJESTRACJA KONTA

 1. Warunkiem dostępu do serwisu jest rejestracja konta i dokonanie zakupu za min 24,97 USD. Brak zakupu do 30 dni od dokonania rejestracji konta spowoduje jego wygaśnięcie.
  2. Rejestracja, o której mowa w pkt 1 pozwala na korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę.
  3. W celu utworzenia Konta, Użytkownik zobowiązany jest dokonać Rejestracji. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Konto dla Użytkownika zakłada Usługodawca. Po podaniu danych i wysłaniu formularza Usługodawca prześle na adres email podany w formularzu login i hasło do konta.
  4. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik powinien:
  a. wypełnić przynajmniej wszystkie pola oznaczone jako wymagane;
  b. podać dane dotyczące wyłącznie Użytkownika zgodnie z prawdą w tym imię i adres email; Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych w formularzu rejestracyjnym;
  c. powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i innych dokumentów oraz informacji udostępnianych i przekazywanych przez Usługodawcę;
  d. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz na jego Koncie.
  5. Przesłanie przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego oznacza:
  a. zawarcie umowy o prowadzenie przez Usługodawcę dla Użytkownika wybranego rodzaju Konta, na czas nieokreślony;
  b. złożenie przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;
  c. przyjęcie do wiadomości i akceptację Regulaminu oraz innych złożonych przez Użytkownika oświadczeń;
  d. zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz na jego Koncie.
  6. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę dotyczącą prowadzenia Konta, w każdym czasie poprzez złożenie stosownego oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Usunięcie Konta nastąpi w terminie 14 dni. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Usługodawca jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Użytkownika lub świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zakończenia realizacji wszystkich Zamówień lub Usług.
  7. Usługodawca może żądać od Użytkownika udokumentowania danych wskazanych w elektronicznym formularzu rejestracyjnym oraz podanych na Koncie.
  8. Użytkownik po zalogowaniu się do Konta może dokonywać zmian danych podanych podczas rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest również na bieżąco aktualizować dane podane podczas rejestracji lub na Koncie.
  9. Dane podane przez Użytkownika udostępniane są publiczne w zakresie takim, na jaki zgadza się Użytkownik, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu oraz innych oświadczeń złożonych przez Użytkownika.
  10. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania danemu Użytkownikowi dostępu do Serwisu, Konta, a także innych usług i praw powiązanych z posiadaniem Konta, w przypadku działania przez takiego Użytkownika na szkodę Usługodawcy, jego partnerów i innych Użytkowników, a także w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Serwisu, Konta i innych usług i praw powiązanych z posiadaniem Konta jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: w przypadkach przełamywania przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania o charakterze hackerskim lub crackerskim. Zablokowanie dostępu do Serwisu, Konta i innych usług i praw powiązanych z posiadaniem Konta, z wymienionych przyczyn, trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu dla Użytkownika. O zablokowaniu dostępu, Usługodawca zawiadomi Użytkownika drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 5 PRZEDMIOT UMOWY I ZASADY ZAMAWIANIA

 1. Przedmiotem umowy jest zapewnienie przez Usługodawcę dostępu do bazy danych utworów literackich oraz audiowizualnych o treści szkoleniowej i popularnonaukowej. Dostęp będzie możliwy po uiszczeniu opłaty 24.97 USD oraz wypełnienia przez użytkownika danych formularza.
  2. Możliwość składania Zamówień dotyczących nabycia Usługi oferowanej w pkt 1 mają osoby, które wypełniły formularz rejestracji, o którym mowa w par 4 pkt 1.
  3. Warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Usługodawcę jest zawarcie Umowy dotyczącej nabycia określonej Usługi oferowanej przez Usługodawcę. Umowa jest zawierana drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
  4. Usługodawca może odmówić realizacji Zamówienia lub zawarcia Umowy z Użytkownikiem, jeżeli Użytkownik zalega wobec Usługodawcy z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu lub jeżeli w przeszłości wykorzystywał Towary lub Usługi na szkodę Usługodawcy, a także innych podmiotów powiązanych z usługodawcą osobowo, kapitałowo i na podstawie innych umów.
  5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Użytkownik składając Zamówienie za pośrednictwem Serwisu, składa ofertę kupna usług określonych w pkt 1 i na warunkach podanych w opisie usługi.
  6. Wszystkie ceny podane w Serwisie i na stronach internetowych Usługodawcy są cenami brutto (zawierają podatek VAT), co każdorazowo jest wyraźnie oznaczone.
  7. Na każdy sprzedany Towar lub Usługę wystawiana jest faktura lub inny dokument księgowy, który jest dostarczany drogą elektroniczną, poprzez jej umieszczenie w odpowiednim module na Koncie posiadanym przez Użytkownika lub w przypadku jego braku na zgłoszenie użytkownika taki dokument zostanie wystawiony. Zgoda niniejsza obejmuje również uprawnienie do wystawiania faktury w formie elektronicznej. Prośbę o dokument sprzedaży należy kierować na adres mailowy: office@multipaymentssystem.com.
  8. Użytkownik zobowiązany jest zapłacić za nabytą usługę, w terminie i zgodnie z otrzymaną fakturą lub rachunkiem w jednej z przewidzianych przez Usługodawcę form płatności. Informacje o dopuszczalnych sposobach i formach płatności są opisane i udostępniane w Serwisie.
  9. Stan realizacji Zamówienia oraz udostępnionych Usług, a także wszelkie związane z tym parametry (np. cena, okres związania usługą itd.) Użytkownik może monitorować na bieżąco w odpowiednim panelu znajdującym się w Serwisie Konta. 10. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług objętych Umową i rozpoczęcie wdrażania przedmiotu niniejszej Umowy do korzystania przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, co zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta oznacza zgodę Licencjobiorcy na utratę przez Licencjobiorcę prawa odstąpienia od umowy na warunkach określonych w powyższej Ustawie. 

 

  § 6 REKLAMACJE

 

1. Usługodawca odpowiada za sposób świadczenia przedmiotu umowy.
2. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej nabytych od Usługodawcy, za pośrednictwem Serwisu, Usług oraz co do ich realizacji w tym zasad działania promocji oraz programów, które powołują się na niniejszy regulamin lub odpowiednio odsyłają do niego.
3. Reklamacje są składane z pomocą specjalnego Panelu dostępnego pod adresem panel.guarium.com
4. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie danych Partnera wraz z jego adresem korespondencyjnym (np. adresem zamieszkania), oraz adresem email, a także oświadczeniem co do sposobu odpowiedzi na reklamację.
5. Na żądanie Użytkownika, Organizator potwierdza Użytkownikowi otrzymanie reklamacji pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej.
6. Organizator rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym w ust. 6, Organizator wyjaśnia Partnerowi przyczyny opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji i wskazuje przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
8. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia zgodnie z brzmieniem ust. 5 – Organizator zwraca się do Partnera z prośbą o jej uzupełnienie.
9. Odpowiedź na reklamację zamieszczana jest w na koncie Użytkownika, a także doręczana jest na podany przez Użytkownika adres poczty e-mail. Na żądanie użytkownika odpowiedź jest udzielana w formie pisemnej listem poleconym.
10. Użytkownik powinien mieć na uwadze, że złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Użytkownika zastrzeżeń, może ułatwić i przyspieszyć rzetelne rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
11. Procedura reklamacyjna nie wyłącza praw Partnera przysługujących mu na podstawie przepisów prawa.

 

 

§ 7 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik akceptując Regulamin, wyraża zgodę i upoważnia Usługodawcę do gromadzenia, udostępniania i przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkowników, przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w trakcie rejestracji, jak i dalszej współpracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest Usługodawca.
  2. Dane osobowe przekazane Usługodawcy, podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie w procesie Rejestracji wymaganych danych, uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta.
  3. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celach związanych z nawiązaniem, ukształtowaniem treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Usługodawcę z Użytkownikiem, w celach określonych w wiążących Użytkownika z Usługodawcą Regulaminach i Umowach, w celach reklamowych, marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Usługodawcy oraz współpracujących z nim partnerów i świadczonych przez nich usług.
  5. Użytkownik otrzymywać będzie informacje marketingowe i handlowe wyłącznie w przypadku, gdy wyrazi na to zgodę.
  6. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prawo dostępu do gromadzonych własnych danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach reklamowych i marketingowych.
  7. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia przez Użytkownika Konta oraz zakończenia jakiejkolwiek współpracy z Usługodawcą, w tym zakończenia realizacji przez Usługodawcę wszelkich usług na rzecz Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
  8. Usługodawca chroni dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, w tym także przed innymi przypadkami ujawnienia tych danych bądź ich utraty i bezprawną modyfikacją.
  9. Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za zgodą lub na wniosek Użytkownika, bądź też zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek uprawnionych organów, albo jest to konieczne do świadczenia usług związanych z niniejszym Serwisem.
  10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Usługodawcą firmom i serwisom internetowym, a także partnerom Usługodawcy i partnerom uczestniczącym w Programie Partnerskim oraz Programie Rekomendacyjnym, zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu i innych Stron Internetowych Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
  11. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. W przypadku zaznaczenia opcji „Zapamiętaj mnie” przy logowaniu na Konto w pliku „Cookies” będą przechowywane informacje identyfikacji Użytkownika. Dodatkowo Usługodawca stosuje pliki „cookies” w celu zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników, weryfikacji i rozwoju swojej oferty Towarów i Usług, w celach statystycznych oraz marketingowych.
  12. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu lub Stron Internetowych Serwisu, a także problemy z poprawnym rozliczaniem płatności należnych usługodawcy.

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin w chodzi w życie z dniem 14.12.2016 roku.
  2. Treść Regulaminu jest dostępna do pobrania w Serwisie w formie pliku PDF.
  3. Regulamin podlega prawu polskiemu.
  4. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe zapisy i postanowienia Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
  5. O ile nic innego nie wynika z innych regulaminów i umów niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie do przedmiotu regulacji tych regulaminów, chyba że szczególne zapisy tych regulaminów przewidują inaczej.
  6. O zmianach Regulaminu i prawie odmowy ich akceptacji, Użytkownicy zostaną powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na wskazany przez nich w procesie Rejestracji adres poczty elektronicznej.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

Wyjątki od prawa odstąpienia dla umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa z konsumentami. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do Umów:

 1. O świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. W której konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
  9. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne Usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  10. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  11. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  12. Zawartych w drodze aukcji publicznej;
  13. O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia Usługi;
  14. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Dane Użytkownika – konsumenta (PESEL i LOGIN):

…………………… …………………….. …………………………………………... …………… ………………………………………………………………………………………………………….

Dane Usługodawcy:……………………………. ……………………….. ………………………….... ………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, niniejszym odstępuję od Umowy zawartej w dniu ……………….........

dotyczącej: ………………………………………………………………………………… ………… …………………………………….

 

                                                                                                                                              (podpis)

 

Copyright © 2017 - Guarium. All Rights Reserved
Privacy Policy 

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.